Dnes je: 22.07.2024 | meniny má Magdaléna  
    
 

Zoznam E-formulárov

Všeobecný formulár

E-001         

Žiadosť o informácie, oznámenie informácií, žiadosť o formuláre, upomienka týkajúca sa zamestnanej osoby, SZČO, pracovníka z pohraničnej oblasti, žiadateľa o dôchodok, nezamestnanej osoby, závislej osoby

Séria E 100

Určenie príslušnosti k právnym predpisom

 (útvary výberu poistného SP)

E 101

Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve

E 102

E 103        

Predĺženie obdobia vyslania alebo činnosti ako SZČO

Uplatnenie práva voľby

Poistenie, choroba a materstvo

(peňažné dávky - útvary nemocenského poistenia  SP

vecné dávky –Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

a zdravotné poisťovne )

E 104         

Potvrdenie o úhrne období poistenia, zamestnania alebo bydliska - NP

E 105

Potvrdenie o členoch rodiny zamestnanej osoby alebo SZČO, ktorí sa majú zohľadniť pri výpočte peňažných dávok v prípade pracovnej neschopnosti -NP

E 106

Potvrdenie o nároku na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva pre osoby s bydliskom v inom štáte ako príslušnom štáte

E 107

Žiadosť o potvrdenie nároku na vecné dávky - UDZS

E 108

Oznámenie o pozastavení alebo zrušení práva na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva

E 109

Potvrdenie pre registráciu rodinných príslušníkov poistenca a aktualizáciu zoznamov

E 110

Potvrdenie o osobách zamestnaných v medzinárodnej doprave

E 111

Potvrdenie o nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte – nahradené EPZP

E 111 B

Potvrdenie o nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte - nahradené EPZP

E 112

Potvrdenie o zachovaní nároku na v súčasnosti poskytované nemocenské dávky a dávky v materstve

E 113

Hospitalizácia: oznámenie o prijatí a prepustení

E 114

Priznanie významných vecných dávok

E 115

Žiadosť o peňažné dávky za pracovnú neschopnosť –NP

E 116

Lekárska správa o pracovnej neschopnosti (choroba, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania) - NP

E 117

Priznanie peňažných dávok v prípade materstva a pracovnej neschopnosti - NP

E 118

Oznámenie o neuznaní alebo o skončení práceneschopnosti – NP

E 118 /Príloha

Zákonné opravné prostriedky a lehoty na odvolanie

E 119

Potvrdenie o nároku nezamestnaných osôb a členov ich rodiny na dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva -NP

E 120

Potvrdenie o nároku na vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a ich rodinných príslušníkov –aj DP

E 121

Potvrdenie pre registráciu dôchodcov a ich rodinných príslušníkov a aktualizáciu zoznamov – DP

E 123

Potvrdenie o nároku na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

E 124

Žiadosť o podporu pri úmrtí

E 125

Individuálny záznam o skutočných výdavkoch

E 126

Sadzby pri refundácii vecných dávok

E 127

Individuálny záznam o mesačných platbách paušálnych súm

E 128

Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte

E 128 B

Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte: len pre prípad hospitalizácie – systém pre SZČO

 

SÉRIA E 200

Invalidita, staroba a pozostalostné dávky

(útvary dôchodkového poistenia SP)

E 201

Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia a dôb bydliska

E 202

Prešetrenie žiadosti o starobný dôchodok

E 203

Prešetrenie žiadosti o pozostalostný dôchodok

E 204

Prešetrovanie žiadosti o invalidný dôchodok

E 205 AT

E 205 PL

Potvrdenie o histórii poistenia v Rakúsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Poľsku

E 205 BE

E 205 CZ

Potvrdenie o histórii poistenia v Belgicku

Potvrdenie i histórii poistenia v Českej republike

E 205 DE

Potvrdenie o histórii poistenia v Nemecku

E 205 DK

Potvrdenie o obdobiach poistenia a obdobiach bydliska v Dánsku

E 205 ES

E 205 EE

Potvrdenie o histórii poistenia v Španielsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Estónskej republike

E 205 FR

Potvrdenie o histórii poistenia vo Francúzsku

E 205 FI

Potvrdenie o histórii poistenia vo Fínsku

E 205 LI

Potvrdenie o histórii poistenia v Lichtenštajnsku

E 205 UK

Potvrdenie o histórii poistenia v Spojenom kráľovstve

E 205 GR

Potvrdenie o histórii poistenia v Grécku

E 205 IT

E 205 CY

E 205 LV

Potvrdenie o histórii poistenia v Taliansku

Potvrdenie o histórii poistenia na Cypre

Potvrdenie o histórii poistenia v Lotyšsku

E 205 IE

E 205 LT

Potvrdenie o histórii poistenia v Írsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Litve

E 205 IS

Potvrdenie o histórii poistenia na Islande

E 205 LU

E 205 HU

E 205 MT

Potvrdenie o histórii poistenia v Luxembursku

Potvrdenie o histórii poistenia v Maďarsku

Potvrdenie o histórii poistenia na Malte

E 205 NO

E 205 CH

Potvrdenie o histórii poistenia v Nórsku

Potvrdenie o histórii poistenia vo Švajčiarsku

E 205 NL

Potvrdenie o histórii poistenia v Holandsku

E 205 PT

E 205 SI

E 205 SK

Potvrdenie o histórii poistenia v Portugalsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Slovinskej republike

Potvrdenie o histórii poistenia v Slovenskej republike

E 205 SE

E 205 BG

E 205 RO

Potvrdenie o histórii poistenia vo Švédsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Bulharsku

Potvrdenie o histórii poistenia v Rumunsku

E 206

Potvrdenie o dobách zamestnania v baniach a podobných podnikoch

E 207

Informácie o histórii poistenia poistenca

E 210

Oznámenie rozhodnutia o žiadosti o dôchodok

E 211

Súhrn rozhodnutí

E 213

Podrobná lekárska správa

E 215

Správa o situácii dôchodcu

SÉRIA E 300

Nezamestnanosť

(útvary poistenia v nezamestnanostia garančného poistenia SP)

E 301

Potvrdenie týkajúce sa období, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok                            v nezamestnanosti

E 302

Potvrdenie o rodinných príslušníkoch nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť                pri výpočte dávok

E 303/0

Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

E 303/1

Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

E 303/2

Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

E 303/3

Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

E 303/4

Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

E 303/5

Informácie pre nezamestnané osoby, ktoré chcú odísť do iného členského štátu hľadať zamestnanie

SÉRIA E 500

(tieto formuláre sa v praxi v SR nepoužívajú )

E 501       Oznámenie o registrácií pracovníka

E 502       Odpoveď na oznámenie o registrácii pracovníka

E 503       Žiadosť o informácie o priebehu poistenia pracovníka

E 504       Oznámenie o čísle poistenia pracovníka

E 505       Potvrdenie o priebehu poistenia pracovníka

E 551       Oznámenie o zmene osobných údajov pracovníka

 

SÉRIA E 400

Rodinné dávky

(Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, príslušné úrady práce sociálnych vecí a rodiny)

 

E 401

E 401 príloha PL

Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok

Potvrdenie o výške rodinného príjmu na účely priznania rodinných dávok podľa poľského právneho poriadku*

E 402

Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok

E 403

Potvrdenie o učňovskom vzdelávaní a/alebo odbornom vzdelávaní na účely priznania rodinných dávok

E 404

Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok

E 405

 

Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti       alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami,          keď sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto štátov

E 406

Potvrdenie o vykonaní lekárskych vyšetrení po narodení

E 407

Lekárske potvrdenie pre priznanie osobitných rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov pre deti so zdravotným postihnutím

E 411

Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členkom štáte bydliska rodinných príslušníkov*

 

SÉRIA NEPRÍSPEVKOVÝCH DÁVOK

 

SÉRIA E 600

(Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, príslušné úrady práce sociálnych vecí a rodiny)

E 601

Žiadosť o informácie o výške príjmu v členskom štáte inom ako je príslušný členský štát – Osobitné nepríspevkové dávky*

E 602

Sčítanie dôb zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska – Osobitné nepríspevkové dávky

* v prípade formulárov E 401, E 411 a E 601 – Sociálna poisťovňa potvrdzuje na účely týchto formulárov len špeciálne „Žiadosti o informácie na účely výplaty rodinných dávok“


28.12.2011 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

Formuláre na stiahnutie   |   Formulár L1k - vysvetlenie položiek



   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok