Dnes je: 29.09.2023 | meniny má Michal, Michaela  
    
 

Dávky v materstve - Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok v Rakúsku – Kinderbetreuungsgeld

Kedy vzniká nárok na rodičovský príspevok.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • ak rodič/žiadateľ býva v spoločnej domácnosti s dieťaťom
 • príjem rodiča nesmie presahovať sumu 16200,- Eur  alebo 60% z príjmu dosiahnutých v roku pred poberaním rodičovského príspevku
 • pokiaľ žije stredisko životných záujmov rodiča a dieťaťa je v niektorej zo spolkových krajín Rakúska
 • rodič a dieťa majú právo na pobyt v Rakúsku podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve  -Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG)
 • je vylúčené, aby poberali rodičovský príspevok obaja rodičia a prednostné právo sa udeľuje rodičovi, ktorý sa podieľa na výchove v prevažnej miere

Výška rodičovského príspevku:

Rodičovský príspevok je vo výške 14,53eur denne. Výška rodičovského príspevku predstavuje 14,53 Eur denne. Pokiaľ ale mamička neabsolvovala všetky predpísané predpôrodné  kontroly vedené v tehotenskej knižke, rodičovský príspevok sa zníži po 25.mesiaci dieťaťa na sumu 7,27Eur denne. Pri viacdetnom pôrode sa príspevok na druhé a každé ďalšie dieťa zvyšuje o 50% základného príspevku. Rod. príspevok sa priznáva na základe žiadosti a to najskôr odo dňa narodenia dieťaťa. Žiadosť sa podáva po narodení dieťaťa.V prípade, že je žiadosť podaná neskôr, priznáva sa nárok na rod. príspevok so spätnou platnosťou a to najviac 6 mesiacov pozadu.
Rodičovský príspevok je možné poberať po dobu 36 mesiacov veku dieťaťa.
Poberať rodičovský príspevok môžu obaja rodičia. Zmena  z jedného rodiča na druhého je možná 2-krát.
Nárok na poberanie rodičovského  príspevku končí najneskôr v deň narodenia  ďalšieho dieťaťa, na ktoré vzniká nový nárok na rodičovský príspevok/ nie je možné poberať rod. príspevok na dve a viac detí.

Varianty poberania rodičovského príspevku:

Základná varianta 30 plus 6


Výška príspevku

14,53 Eur denne (ca. 436 Eur mesačne)
- mesačná výška príspevku sa mení podľa počtu dní v mesiaci

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku do 30 mesiaca veku dieťaťa.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, je doba poberania príspevku max. do 36 mesiaca veku dieťaťa .
V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 25 mesiaca veku dieťaťa 7,27 Eur denne.

Zrýchlené Varianty

Varianta 20 plus 4


Výška príspevku

20,80 Eur denne (ca. 624 Eur mesačne)

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku do 20.mesiaca veku dieťaťa.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, je doba poberania príspevku max. do 24 mesiaca veku dieťaťa .
V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 17 mesiaca veku dieťaťa 10,40 Eur denne.

Varianta 15 plus 3


Výška príspevku

26,60 Eur denne (ca. 800 Eur mesačne)

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku do 15.mesiaca veku dieťaťa.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, je doba poberania príspevku max. do 18.mesiaca veku dieťaťa.
V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 13.mesiaca veku dieťaťa 13,30 Eur denne.

Nové:  Varianta 12 plus 2 – platné od 1.1.2010

Výška príspevku

33 Eur denne (ca. 1.000 Eur mesačne

Doba poberania príspevku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku do 12. mesiaca veku dieťaťa.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, je doba poberania príspevku max. do 14.mesiaca veku dieťaťa.
V prípade nepredloženia povinných prehliadok matky a dieťaťa( Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen) je výška príspevku od 10 mesiaca veku dieťaťa 16,50 Eur denne.

Nové:  V závislosti od príjmu – platné od 1.1.2010
Varianta 12 plus 2


Výška príspevku

80% príjmov rok pre dosiahnutých za posledný rok pre pôrodom,
maximálne 66 Eur denne (ca. 2.000 Eur mesačne).  Výšku vypočítava príslušná pobočka Sociálne poisťovne
80%  z výšky dávky v materstve(Wochengeld)

Doba poberania príspevku a vznik nároku

V prípade poberania príspevku jedným rodičom je doba poberania príspevku do 12.mesiaca veku dieťaťa.  Ak si uplatní nárok aj druhý z rodičov, je doba poberania príspevku max. do 14.mesiaca veku dieťaťa.
Žiadateľ o túto variantu musí byť pred podaním žiadosti min. 6. mesiacov zamestnaný príp. vykonával živnostenskú činnosť.
Poberateľ rod. príspevku nesmie mať  príjmy  presahujúce sumu 5 800,00Eur ročne.  Do tohto príjmu sa rátajú aj všetky príspevky, ktorá sú zvyčajne oslobodené od zdanenia

Pozastavenie rod. príspevku
Rodičovský príspevok  je pozastavený počas poberania dávky v materstve – Wochengeld a to do výšky dávky v materstve.
Je pozastavený aj v prípade nároku na podobné dávky v inom štáte ES (napr. na Slovensku) a to do výšky príspevku v danom štáte. (Nárok na Differenzzahlung).
V prípade plného poberania rodičovského príspevku je potrebné dokladovať povinné pred- a popôrodné vyšetrenia matky a dieťaťa. Predpísaných je povinných 5 predpôrodných vyšetrení a 5 vyšetrení dieťaťa po narodení. V prípade nepredloženia potrebných vyšetrení, sa kráti rodičovský príspevok od určitého mesiaca podľa druhu vybranej varianty. Jednotlivé krátenia sú uvedené v tabuľkách hore.
5 popôrodných  vyšetrení musí byť predložených do určitého veku dieťaťa a to:
Podľa Varianty 1: najneskôr do 18. mesiaca veku dieťaťa
Varianta 2-3:  4 vyšetrenia dieťaťa  musia byť vykonané do 10 mesiaca veku dieťaťa
Vyšetrenie matky a dieťaťa je možné vykonať aj u slovenského lekára. Podľa Nariadenia európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 musí príslušná soc. poisťovňa  v príslušnom štáte uznať platnosť potvrdení  vydaných iným členským štátom.
Príslušnou inštitúciou na priznanie a vyplácanie rod. príspevku je príslušná pobočka sociálnej poisťovne v Rakúsku.
O rodičovský príspevok je potrebné požiadať, nevypláca sa automaticky. Vypláca sa stále mesiac pozadu.
Sociálna poisťovňa je povinná informovať žiadateľa o priznaní nároku na rod. príspevok, alebo o zamietnutí príspevku.

 Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld

Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku
Môže sa uplatniť na deti narodené od 1.1.2010
Nárok na príspevok k rodičovskému príspevku majú:

 • osamelý rodičia, ktorých ročný príjem nepresiahol sumu

  sumu 6 100Eur

 • rodičia, ak celkový ročný príjem druhého z rodičov nepresiahne sumu 16 200Eur a príjem rodiča poberajúceho rod. príspevok nepresiahne sumu  6 100Eur
 • rodičia, alebo osamelý rodičia, ktorí si vzali do opatery dieťa, ktorého vek nepresiahol 3 roky
 • nárok nemajú slobodní, alebo rozvedení rodičia, ak naďalej zdieľajú spoločnú domácnosť a príjem jedného z nich presiahne sumu v bode 2

Nárok na tento príspevok býva priznany na zaklade rodicovskeho prispevku.
Výška príspevku je 6,06 Eur denne.
Príspevok sa priznáva max. po dobu 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti a max. po dobu poberania rodičovského príspevku.
Príspevok vypláca príslušná pobočka SVA.
SVA si môže ešte vyžiadať ďalšie potvrdenia ako napr. potvrdenie o priznaní rodinných prídavkov atď. Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je lepšie sa informovať na SVA,aké podklady je ešte potrebné predložiť pre schválenie rodičovského príspevku.

 • žiadosť o rodičovský príspevok
 • rodný list dieťaťa v NJ
 • kópia OP žiadateľa o príspevok
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu v Rakúsku-Meldezettel

Počas celej doby poberania rodičovského príspevku musí ostať aktívna živnosť a musia byť platené odvody do sociálnej poisťovne. V prípade pozastavenia, alebo zrušenia živnosti v Rakúsku stráca osoba s bydliskom na Slovensku, akýkoľvek nárok na dávky v Rakúsku.
Pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné požiadať o rodinné prídavky v Rakúsku. V prípade, že finančný úrad v Rakúsku neprizná nárok na poberanie rodinných prídavkov, nemá žiadateľ nárok ani na rodičovský príspevok.
Opatrovateľky, ktoré si nechali v Rakúsku aktívnu živosť  počas tehotenstva a aj po pôrode, zdržiavajú sa spolu s dieťaťom v mieste bydliska(na Slovensku) a odhlásili sa v Rakúsku z pobytu, si musia uplatniť rodičovský príspevok na Slovensku a v Rakúsku požiadať o doplatenie rozdielu v dávkach(Differenzzahlung). V prípade, že sa z pobytu v Rakúsku neodhlásili, vypláca celý rodičovský príspevok Rakúsko.
V prípade uplatnenia si nároku poberania materskej na Slovensku je potrebné splniť základnú podmienku a tou je, aby bola žiadateľka o materskú platcom poistného min. 270 dní  v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (§48 ods.2 zák.č.401/2003). Opatrovateľky, ktoré pracovali posledné 2 roky v Rakúsku, si musia vyžiadať vo svojej poisťovni v Rakúsku potvrdenie o dĺžke poistnej doby a to na formulári E104. Požiadať o toto potvrdenie sa dá neformálnou písomnou žiadosťou. Túto poistnú dobu berie sociálna poisťovňa na Slovensku do úvahy ako keby išlo o poistenie podľa slovenských právnych predpisov.
Pre rok 2012 je výška materskej na Slovensku  197,40eur mesačne.
V prípade, že sa pri posudzovaní nároku berie do úvahy manželský pár, pričom jeden z manželov je na Slovensku na materskej a druhý pracuje v Rakúsku na živnosť (príp. v závislom pomere ako zamestnanec), dochádza k doplateniu rozdielu medzi materskou na Slovensku a rodičovským príspevkom v Rakúsku. Žiadosť o vyrovnanie -Differenzzahlung- sa podáva na príslušnej SVA. Použije sa na to formulár žiadosti o rodičovský príspevok - Antrag auf Kinderbetreuungsgeld.

 


31.03.2011 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

Rodinné prídavky   |   Výpis z SVA - vysvetlenie položiek   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok